Podmínky a řád

Všeobecné podmínky pro pobyt v rekreační chalupě Mošnice

I.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi provozovatelem ubytovacího zařízení  a zákazníky ubytovacího zařízení.

II.

Chalupa se pronajímá jako celek (max. 22 osob + 2 přistýlky) naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, vždy se však platí plná cena za požadovaný objekt. Minimální doba pobytu jsou 2 noci. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky.

III.

Nástupy na týdenní pobyty: od 17.00 hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě možný dřívější nástup na pobyt.

Ukončení pobytu: vždy nejpozději  do 10.00 hod. U víkendových nebo jiných krátkodobých pobytů je možný nástup i ukončení pobytu dle individuální dohody obou stran.

Úklid: zákazník po sobě provede základní úklid –  umytí nádobí, vynesení odpadků, svlečení povlečení, uložení věcí na původní místa, zametení a vytření podlahy.

IV.

Rezervace: ubytovací zařízení přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím e-mailu. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mail).

Po obdržení předběžné rezervace se všemi náležitostmi je objednateli pronájmu (nájemníkovi) odesláno potvrzení rezervace s údaji pro platbu rezervační zálohy a termínem pro zaplacení. Pro předběžnou rezervaci většinou platí deseti denní lhůta, pokud není stanoveno jinak.  Do této doby musí objednatel uhradit zálohu za pobyt na účet pronajímatele. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena (nevznikne smluvní vztah) a tento termín bude opět volný.

Záloha za pobyt je stanovena ve výši 50% z dohodnuté celkové výše nájemného. Zbylou částku je nájemce povinnen zaplatit v den příjezdu v hotovosti.

V.

Storno podmínky: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.

Při zrušení rezervace:

  • 30 a více kalendářních dnů před nástupem je záloha vratná zcela
  • 8 – 29 kalendářních dnů před nástupem je záloha vratná ve výši 50%
  • 7 a méně kalendářních dnů před nástupem je záloha nevratná

1. Storno musí zákazník provést písemně (e-mail) a provozovatel ubyt. zařízení je o přijetí storna povinen zákazníka rovněž písemně (e-mail) vyrozumět.

2. V případě, že zákazník nedorazí  do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z celkové výše platby za pronájem a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně upozorní.

3. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

VI.

Zákazník je povinen:

1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyt v ubytovacím zařízení “Chalupa Mošnice”.

2. V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu,  je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

4. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně (mimo krbu v obývacím pokoji) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu. Domácí zvířata jsou povolena, povinnost úklidu po zvířeti. Nedodržování těchto nařízení či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.

6. Nájemníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí vybavení). V případě velkého znečištění (ucpaný záchod, nevynesené odpadky, špinavé nádobí, špinavé zdi, přeházený nábytek apod.) chalupy má pronajímatel právo na sřážku z kauce a to v minimální výši 2 000 Kč.

7. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedním objektu a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22.hod.

8. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout.

9. V chalupě se přezouvat – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

10. Nájemníci jsou povinni během pobytu třídit odpad, kontejnery na odpad jsou umístěny na veřejném prostranství vedle chalupy.

11. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby a veškeré atrakce využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, provozovatel neodpovídá.

12. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 6.000,-Kč.

13. Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru.

14. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

VII. Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne nástupu. Zákazník s podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat.